fbpx Regler & Villkor | Batterijakten

Regler & Villkor

Användarvillkor

 • Vi använder cookies (kakor) för en del funktioner, via Google Analytics. För närvarande vid inloggningar och om användaren själv väljer att spara information i ett inmatningsformulär (exempelvis namn och e-post). Vi använder även cookies om användaren surfar med en mobil enhet för att leverera en mobilanpassad version av vår tjänst. 

 • Vi de uppgifter du anger när du registrerar dig hos oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du att vi hanterar dina personliga data och personuppgifter. 

 • Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla våra besökare våra tjänster och kommunicera med dig som användare. 

 • Vi reserverar oss rätten att kontakta våra registrerade användare när vi anser det vara absolut nödvändigt, exempelvis med driftinformation, säkerhetsmeddelanden eller viktiga påminnelser. 

 •  Vi kommer inte sälja, hyra ut eller dela med oss med den personliga informationen till andra personer eller organisationer utanför vår verksamhet. Det gäller dock inte organisationer som arbetar nära oss, exempelvis eventuellt Webbhotell eller Internetoperatör. Det gäller inte heller om vi blir tvungna för att kunna erbjuda den tjänst eller produkt du efterfrågat eller då vi har din tillåtelse. Vi kan komma att samarbeta vid förfrågningar från polis, domstol eller liknande myndigheter och personlig information kan då komma att vidareskickas. Vi reserverar oss också rätten att vidareskicka information för att skydda oss vid en eventuell juridisk process. Observera att om hela eller delar av vårt företag skulle gå ihop med ett annat företag eller köpas upp kommer vi överföra all aktuell information. 

Integritetspolicy

Säkrare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU. Syftet med den nya regleringen är att ställa högre krav på hur företag hanterar dina personuppgifter, allt för att du som kund ska känna dig tryggare.

 

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

Dina kunduppgifter sparas 18 månader därefter för statistikuppföljning och analys, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år).

För direktmarknadsföring används dina kunduppgifter max 12 månader efter kundförhållandets upphörande.

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

Något av bolagen av bolagen som arrangerar Batterijakten, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för utveckling av nya tjänster.

Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES , t.ex. för att tillhandahålla installation, IT-tjänster eller assistans vid kundundersökningar, analyser och statistik samt för viss kundkommunikation.

Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

info@batterijakten.se